ยินดีต้อนรับ

เข้าสู่เว็บไซต์ ชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี
เยาวชนคนดีศรีอุดร รวมพลังเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด

 

“ยาเสพติด” ปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ

การดำเนินกิจกรรม

OPERATION OF
TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นชมรมที่รวบรวมคนดี คนเก่งและคนที่มีอุดมการณ์ที่จะสร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน สามารถจัดตั้งขึ้นได้ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน โดยชมรมในสถานศึกษาสมาชิกได้แก่ นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ชมรมในสถานประกอบการสมาชิก ได้แก่ พนักงาน/ลูกจ้างในสถานประกอบการนั้นๆ ชมรมในชุมชน สมาชิก ได้แก่ เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปในชุมชนนั้นๆ

ภาพกิจกรรม

t1

กิจกรรม

To be ญี่ปุ่น

ดูภาพ

t2

กิจกรรม

To be ต้อนรับกรรมการ

ดูภาพ

t3

กิจกรรม

To be เฟรชชี่

ดูภาพ

t4

กิจกรรม

To be รับน้อง

ดูภาพ

วีดีโอกิจกรรม