พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
"พระพุทธเมตตาสมังคี" สร้างเพื่อเป็นพุทธบูชา เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้า และพิธีทำบุญครบรอบ 36 ปี โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555
  อาคารเรียน 1 
อาคาร 1 หรืออาคารการศึกษาพื้นฐาน พ.ศ.2542 เปิดใช้เมื่อวันที่  9  ธันวาคม 2542  โดยนางอุไรวรรณ  เทียนทอง  ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น  เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร
  อาคารเรียน 2 
อาคาร 2 หรืออาคารตึก  4  ชั้น  12  ห้องเรียน  แบบ  สน. ศท.  4 / 12  ค่าก่อสร้าง   6,400,000  บาท โดยได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมการปกครอง  ปีงบประมาณ  2543 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2543
  อาคารเรียน 3 
อาคาร 3 หรืออาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โดยใน ปี พ.ศ. 2546 ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมการปกครอง เป็นเงิน  6,390,000  บาท
  อาคารเรียน 4 
ปี 2548  จัดสร้างอาคารเรียน สน.ศท. 12  จำนวน 1 หลัง  จากงบประมาณของเทศบาล  25,000,000 บาท และจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น   จำนวน  6,000,000 บาท   ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น  31,000,000  บาท
  อาคารหอประชุม 
ในปี 2549 ได้ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อาคาร ค.สล. งบประมาณจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 5,000,000 บาท และงบประมาณจากเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 1,500,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 6,500,000 บาท
  อาคารโรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงานนักเรียน ก่อสร้างเสร็จเมื่อ 30 กันยายน 2549 ใช้ในการฝึกกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ศูนย์อาหาร
ปี  2549  จัดสร้างศูนย์อาหารกลางวัน  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณจากเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน  7,957,900  บาท