วิสัยทัศน์
        เป็นสถานศึกษาดี มีมาตรฐาน ประสานงานเครือข่ายและชุมชน ดำรงตนตามแนวทางทางปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
 
พันธกิจ
         ๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา
         ๒. พัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นสากล
         ๓. พัฒนาศักยภาพเฉพาะทางตามความถนัดของนักเรียน ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี และกีฬา
         ๔. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
         ๕. ส่งเสริมการมีคุณธรรมจริยธรรม และการมีทักษะชีวิตที่ดีและถูกต้อง
         ๖. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา
 
เป้าหมาย

         ๑. โรงเรียนให้บริการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
         ๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
         ๓. นักเรียนมีศักยภาพและความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและ ประชาคมโลก
         ๔. นักเีรียนมีศักยภาพตามความถนัดด้านวิชาการ ดนตรี หรือกีฬา
         ๕. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น
         ๖. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
         ๗. นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้และดำรงชีวิตที่ดี
         ๘. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจในการพัฒนาการจัดการศึกษา