ท้าวเวสสุวัณ

 

ท.6

 

เรียนดี สามัคคี มีวินัย ใฝ่กีฬา จรรยางาม

 

ปญญาชีวี ชีวิตมาหุ เสฏฐํ

ชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด

 

 

ดอกอินทนิล

ความหมายของอินทนิล คือ ลูก ท.6 ทุกคน ควรมีจิตใจที่แข็งแกร่ง ห้าวหาญ มุมานะ 
และอดทน ภายใต้ท่าทีที่สุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน นิ่มนวล สดชื่น และเบิกบาน

 

 

 

สีม่วง

ความหมายของสีม่วงคือ สีแห่งผู้รู้ สีที่มีความคิดสร้างสรรค์ และผู้ที่มีความสงบในจิตใจ

 

 237/4 ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

 

 39 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา