ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนเทศบาล ๖ ไลออนส์อุทิศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙ บนพื้นที่ฌาปนสถานวัดป่าโนนนิเวศน์ บนพื้นที่ ๓๙ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา จัดตั้งโดยคณะเทศมนตรีชุดแรก โดย นายมณเฑียร แก้ววงศ์ เป็นนายกเทศมนตรี นายวัลลภ ประดิษฐ์ด้วงและนายกิติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์เป็นเทศมนตรี พร้อมด้วยสโมสรไลออนส์อุทิศให้การสนับสนุนอาคารเรียนไม้ ๑ ชั้น ๑ หลัง จำนวน ๑๐ ห้องเรียน เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ( สี่แสนบาทถ้วน ) และเทศบาลสมทบอีก ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๓๖๕ คน ครู ๑๔ คน มีนายสมชาย ประกิระสา เป็นครูใหญ่           

ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ จัดสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน ด้วยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท ( สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน )

ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ รื้อถอนอาคารเรียนไม้ โรงอาหาร และห้องประชุม เพื่อใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครอุดรธานี ๑ หลัง

ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๒ ห้องเรียน พร้อมทั้งจัดสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น จำนวน ๑๒ ห้องเรียน โดยใช้เงินอุดหนุนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๒ ห้องเรียน พร้อมทั้งจัดสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น จำนวน ๑๒ ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง ห้องน้ำห้องส้วมจำนวน ๑ หลัง โดยใช้เงินอุดหนุนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นเงิน ๑๓,๐๒๗,๔๔๔ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมการปกครองในการจัดสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ๑ อาคาร เป็นเงิน ๖,๓๙๐,๐๐๐ บาท ( อาคาร ๓ )

ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมการปกครองในการจัดสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๓๔ ห้องเรียน ๑ อาคาร เป็นเงิน ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( อาคาร ๔ ) 

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับคำสั่งเทศบาลนครอุดรธานี ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน จาก "โรงเรียนเทศบาล ๖ ไลออนส์อุทิศ" เป็น "โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี"